Tietosuojakäytäntö

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Tmi Toni Vilander


Vainionkuja 87, 21330 Lieto

Y-tunnus: 2826057-6

Rekisterin yhteyshenkilö

Toni Vilander


Puhelin: 050 551 3400


Sähköposti: toni.vilander@gmail.com

Rekisterin nimi

Coach Vilanderin asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja peruste

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  • Asiakassuhteiden ja asiakaspalvelun ylläpitoon
  • Sopimuksenmukaisten ja lainmukaisten velvoitteiden täyttämiseksi
  • Liiketoiminnan ylläpitämistä sekä kehittämistä varten
  • Viestintää sekä markkinointia varten


Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena ovat asiakas- ja sopimussuhde, rekisterin pitäjän oikeutettu etu tai rekisteröidyn antama suostumus.

Asiakkaiden tiedot


Yksityisasiakkaat:

Nimi, puhelin, sähköpostiosoite, osoitetiedot, laskutustiedot sekä asiakkuutta koskevia lisätietoja.

Yritysasiakkaat:


Yrityksen nimi, y-tunnus, osoitetiedot, laskutustiedot, maksuehdot, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, muut tiedot jotka täyttänyt kotisivujen yhteydenottolomakkeen kautta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietosisältö kerätään asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa. Rekisteri koostetaan Tmi Toni Vilanderin asiakastietojärjestelmästä ja se sisältää myös asiakkaan itse antamia tietoja.

Henkilötietojen luovutukset ja siirto

Tietoja ei luovuteta yrityksen Tmi Toni Vilander ulkopuolelle muutoin kun toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytys

Säilytämme tietojasi vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Pääasiallisena ohjenuorana pidämme 2 vuoden säilytysaikaa. Tiedot säilytetään vain EU/ETA-alueella. Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään sähköisissä järjestelmissä, jotka palomuurin, salasanoin tai sormenjälkitunnistuksella suojattu. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla vain tietoon oikeuttavilla henkilöillä.

Rekisteröidyn oikeudet (EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679)

Oikeutesi saada pääsy tietoihin

Tietosuoja-asetuksen mukaisen oikeuden nojalla sinulla on oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista. Pyynnön esittämiselle ei ole säädetty määrämuotoa. Tarvittaessa voimme pyytää sinulta lisätietoja, jotta voimme vahvistaa sinun henkilöllisyyden.

Jos sinä esität oikeutta koskevan pyynnön sähköisesti, niin me toimitamme tiedot yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa. Lähtökohtaisesti pyyntöjen toteuttaminen on maksutonta, mutta voimme tietyin edellytyksin periä sinulta pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä suorittamista pyydettyä toimea. Tietosuoja-asetuksessa aikaraja sinun esittämään pyyntöön reagoimiselle on yksi kuukausi. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä.

Oikeutesi tietojen oikaisemiseen ja tulla unohdetuksi

Tietosuoja-asetus takaa sinulle tietyin poikkeuksin oikeuden tietojesi oikaisemiseen sekä oikeuden tietojesi poistamiseen eli niin kutsutun oikeuden tulla unohdetuksi. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi, johon käsittely on perustunut. Tällöin voit esittää meille pyynnön poistaa sinua koskevat tiedot järjestelmistämme. Mikäli henkilötietojen käsittelylle ole muuta laillista perustetta niin me poistamme tiedot. Mikäli oikaistavia tai poistettavia tietojasi on kumppanimme hallussa, niin pyydämme häntä menettelemään vastaavasti.

Oikeutesi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Asetuksen mukaan sinulla on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Käytännössä sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa ja toimittaa ne toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus edellyttää, että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

Sinun oikeutesi vastustaa käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun merkittävästi vastaavalla tavalla.

Sinulla on oikeus saada ilmoitus henkilötietojesi tietoturvaloukkauksesta

Meillä on velvollisuus ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta henkilökohtaisesti niille rekisteröidyille, joiden tietoja loukkaus koskettaa. Oikeus astuu voimaan, jos loukkaus todennäköisesti aiheuttaa suuren riskin yksilön oikeuksille ja vapauksille, esimerkiksi identiteetinvarkauksien, maksuvälinepetosten tai muun rikollisen toiminnan muodossa.

Suoramarkkinointikielto

Sinulla on oikeus kieltää tietojesi luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä sähköpostilla toni.vilander@gmail.com.

Tämä sivusto käyttää evästeitä varmistaakseen sinulle mahdollisimman hyvän käyttökokemuksen. Lue lisää